De stichting zet zich in voor Almeerders en vervult daarmee een sociaalmaatschappelijke rol in de stad

Stichting Multiculturele Organisatie Almere, kortweg SMOA is ontstaan op initiatief van de buurtbewoners van Filmwijk in Almere. Glen Leeuwin, voorzitter van de stichting heeft destijds het voortouw genomen. Inmiddels al meer dan 15 jaar actief als sociaal maatschappelijke non-profit organisatie, zet de stichting zich in voor met name kansarme en minderbedeelde individuen.

Zowel jongeren als ouderen worden kunnen hun ei kwijt bij de diverse activiteiten en evenementen die er jaarlijks georganiseerd worden. Zo worden jongeren gestimuleerd bezig te zijn met het ontwikkelen van hun talent door ze een platform te bieden en de invulling van vrijetijdsbesteding om ze op het rechte pad te houden. Voor oudere generaties zijn er activiteiten die zorgen voor betrokkenheid in de buurten en een betere sociale cohesie.

Als bekroning voor bewezen diensten heeft de stichting een onderscheiding mogen ontvangen van de burgemeester namens de koning. De waardering vanuit de lokale overheid is daarmee ook een bevestiging dat SMOA als organisatie erkend wordt in hetgeen wat tot op heden is bewerkstelligd.

Doelstellingen van SMOA

”Het bewerkstelligen van het welzijn, de integratie en cultuurbevordering van inwoners van Almere”

en

”Het verrichten van alle handelingen die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn”

De stichting wil haar doelen onder meer verwezenlijken door:

  • Het werken aan saamhorigheid en de bevordering van de sociale cohesie binnen de Almeerse multiculturele wijken voor jong en oud. Wij vinden het belangrijk verschillende generaties bijelkaar en tot elkaar te brengen.
  • Het stimuleren van maatschappelijke dialoog cq. solidariteit tussen de diverse groepen in de Almeerse samenleving. Wij geloven in een multicultureel Almere in alle lagen van de bevolking.
  • Het helpen bevorderen van de algehele leefbaarheid op wijkniveau in Almere. Door ervoor te zorgen dat er voldoende aanbod is op het gebied van kunst, culturele, sportieve en sociale activiteiten. 
  • Het stimuleren en ontwikkelen van jeugdige talenten op wijkniveau en hen podia aanreiken om hun talenten verder te ontplooien. Door op verschillende evenementen talent een podium te kunnen bieden zodat zij gezien worden.
  • Het organiseren van multiculturele kunst-, cultuur-, muziek- en entertainment-activiteiten voor verschillende doelgroepen in Almere, waaronder de jaarlijkse jongerentalentenjacht en het Lumièreparkfestival.

Het bestuur van de stichting

Het bestuur van de stichting:
Dhr. Glen Leeuwin, voorzitter | glen.leeuwin@smoa.nl
Dhr. Clifthon Zebeda, secretaris | clifthon.zebeda@smoa.nl
Dhr. Jerrinio Linger, penningmeester | jerra.linger@smoa.nl

Vrijwilligers en adviseurs

Dhr. Robin Brown, adviseur
Dhr. Iwan Leeuwin, adviseur
Mw. Debbie Zebeda, vrijwilliger
Mw. Monique Meye, vrijwilliger

Juridisch

Artikel 1: Naam en zetel
De stichting draagt de naam: Stichting Multiculturele Organisatie Almere. Zij voert tevens de verkorte naam stichting S.M.O.A. Zij heeft haar zetel in de gemeente Almere.

 

Artikel 2: Doel
1. De stichting heeft ten doel:

het bewerkstelligen van het welzijn, de integratie en cultuurbevordering van inwoners van Almere;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

het werken aan saamhorigheid en de bevordering van de sociale cohesie binnen de Almeerse multiculturele wijken;
het stimuleren van maatschappelijke dialoog casu quo solidariteit tussen de diverse groepen in de Almeerse samenleving;
in elk opzicht het helpen bevorderen van de algehele leefbaarheid op wijkniveau in Almere;
het stimuleren en ontwikkelen van jeugdige talenten op wijkniveau en hen podia aanreiken om hun talenten verder te ontplooien;;
het organiseren van multiculturele kunst-, cultuur-, muziek- en entertainmentactiviteiten voor verschillende doelgroepen in Almere, waaronder de jaarlijkse jongerentalentenjacht en het Lumièreparkfestival.

 

Artikel 3: Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen
Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.
De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester
kunnen door één persoon worden vervuld. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Artikel 4: Bestuur: taak en bevoegdheden
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting ich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

 

Artikel 5: Bestuur: vergaderingen
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen van tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notuelen worden vervolgens bewaard door de secretaris. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

 

Artikel 6: Bestuur: besluitvorming
Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolgmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten de vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

 

Artikel 7: Bestuur: defungeren

Een bestuurder defungeert:

door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden;
door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;
door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 8: Vertegenwoordiging
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

 

Artikel 9: Boekjaar en jaarstukken
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met de juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

 

Artikel 10: Reglement
Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. Op de vaststelling, wijziging of beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

 

Artikel 11: Statutenwijziging
Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

 

Artikel 12: Ontbinding en vereffening
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 

Artikel 13: Slotbepalingen
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizendzes.