Een kamp van en voor jongeren

De aanstaande SMOA kamp is een fase waarin we jongeren willen helpen in hun zelfredzaamheid in deze zeer moeilijke maatschappij.

De afgelopen jaren is het werk van SMOA uitgegroeid tot een waardig partner in het welzijnswerk. Honderd jongeren vinden hun plek bij de activiteiten van SMOA. Diverse jongeren worden intensief gecoacht.
sterke kanten blijken:
• de sterke relaties die opgebouwd worden
• een breed werkveld voor een specifieke doelgroep

Het doel van het kamp formuleren wij als volgt:

Hoofddoel is ontwikkelen voor en door jongeren. De vertrouwensband tussen vrijwilligers van smoa en de jongeren te vergroten. Met als gevolg dat smoa in de toekomst een beter beeld heeft van de doelgroep en daadkrachtiger te werk kan gaan.

Subdoelen:
• Participatie van de jongeren.
• Jongeren uit hun (risicovolle) omgeving halen.
• Een goede tijd hebben met elkaar.
• Leiderschapstraining, het verwerven van leiderschapscompetenties.
• Teambuilding, dat ze als groep beter gaan functioneren.
• Sociale competenties verwerven.
• Ouderparticipatie teweegbrengen.

 

 

Gedreven organisatie

Het werken op meerdere gebieden zien wij als een enorme sterke pijler. Wij geloven dat sociaal cultureel werk onder jongeren het beste uit de verf komt als een organisatie op meerdere gebieden van het werkveld vertegenwoordigd is. Iets wat zich het laatste jaar ook heeft bewezen in de goede resultaten.

Vanaf 2022 willen we een aantal projecten opzetten op het gebied van;
• talentontwikkeling
• meidenwerk
• scholenwerk
• jongeren coaching
• straathoek werk

Om dit te kunnen bereiken hebben we input nodig van de jongeren waar hun behoefte ligt, en hoe daarmee om te gaan. Daarom willen wij samen met een groep jongeren, vrijwilligers en jongerenwerkers een kamp organiseren en spelenderwijs een onderzoek doen naar mogelijkheden.

Talentontwikkeling;
• Er wordt een behoefte gericht vraag gestuurd aanbod geboden
• De jongeren zijn initieerder
• Jongeren ontwikkelen hun talent en krijgen erkenning
• Negatieve spiralen worden omgebogen door positieve inzet
• Relaties tussen jongeren en medewerkers worden versterkt en zijn aanzet voor begeleiding, preventie en coaching.

Doelgroep > Jongeren uit zogenoemde risicogroep

 

Meidenwerk;
• Het empoweren van jongeren
• Jongeren krijgen specifieke preventie over thema als loverboy en groepsdruk
• Meiden leren sociale vaardigheden zoals nee zeggen en opkomen voor jezelf en jezelf waarderen
• Opbouwen vertrouwen relaties tussen jongeren en werkers
• Vroegtijdig signaleren van risico en problemen
• Waar nodig komen coaching en doorverwijzing
• Jongeren komen stevig in hun schoenen te staan

Doelgroep > meiden 10-21 jaar met nadruk op kwetsbare jongeren

 

Jongerencoaching;
• Jongeren die gezien hun omstandigheden of beperking niet in staat zijn hun mogelijkheden en kansen te benutten en daarbij een zetje nodig hebben
• Kwalificatie plichtige jongeren, vroegtijdige schoolverlaters, langdurige werkloze en jongeren met een lage motivatie

Doelgroep > Jongeren met alle levensbeschouwelijke achtergronden en van alle culturen in de leeftijd van 14- 21 jaar

 

Binnen onze doelstellingen past het ondersteunen en begeleiden van de groepen heel goed. De afgelopen maanden is het contact sterk gegroeid tussen de vrijwilligers van SMOA. Graag zouden we deze relatie nog een extra impuls willen geven. Als je met elkaar op een kamp gaat leer je elkaar op een heel andere manier kennen. Bij een positieve uitwerking kun je in korte tijd relaties versterken. Die positieve uitwerking willen we bereiken door een aantal leiders van de groep op te nemen in het team van leiders voor het kamp. Dit zal ook dienen als een stukje leiderschapstraining. De opzet en uitvoering voor het kamp wordt in samenspraak met deze jongeren gedaan.

In de toekomst willen wij een meer coachende rol vervullen. Bijvoorbeeld op het gebied van sociale vaardigheden, talentontwikkeling, preventie en groei naar volwassenheid. Als jongerenwerk bereik je dit in eerste instantie door middel van relationeel werk. Op dit moment komt dit nog te weinig aan bod. We willen graag activiteiten organiseren waarmee we de relaties kunnen verdiepen. Gezien bereikte resultaten van vorige uitstapjes/kampen, zijn wij dit gaan zien als het uitgelezen middel om deze doelstelling te bewerkstelligen.

Een kamp met jongeren verstevigt de relatie. Je haalt de jongere even uit zijn eigen omgeving. Voor jongeren die in een risicovolle omgeving leven heeft dit een positief effect. De informele sfeer geeft ruimte voor interesse en persoonlijk contact.

Het mag duidelijk zijn dat een kamp bij kan dragen aan onze relaties met risicovolle jongeren. Aangezien het initiatief mede van de jongeren afkomt, draagt dit ook bij aan hun participatie. Daarnaast draagt het bij aan ouderparticipatie. Tijdens de vorige editie zijn er diverse ouders mee geweest als kampouder, wat preventief is, helpt talent te ontwikkelen en bijdraagt aan het verwerven van sociale competenties.